บังอร เลิศบำรุงชัย
ครู (เครือข่ายยุวสถิรคูณ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพฯ
(เครือข่ายยุวสถิรคูณ)