วาสนา ปทุมรัตน์
ครู (เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ร.ร.สมเด็จบรมราชชนนี จังหวัดอุบลราชธานี
(เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)