เธียร ศิริสกุล
ครู (เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนท่าชีวิทยาคม อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)