วัชรา กำลังมาก
ครู (เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ
(เครือข่ายโรงเรียนลำปลายมาศ)