อุดร ผ่องแผ้ว
ครู (เครือข่ายฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ จ.ยโสธร
(เครือข่ายฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สกว.)