นฤมล แก้วสัมฤทธิ์
ครู (เครือข่ายครูสอนดีนอกกรอบ สสค. และเครือข่ายครูเจ้าฟ้า)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แม่ฟ้าหลวง” บ้านกรูโบ จ.ตาก
(เครือข่ายครูสอนดีนอกกรอบ สสค. และเครือข่ายครูเจ้าฟ้า)