ธราธร สลีอ่อน
แกนนำเยาวชนเพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านการตีกลองปูจา จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ