รักษิณา ยะหลวง
นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ธนาคารขยะในโรงเรียน