อนันตศักดิ์ เชือบุญมี
แกนนำเยาวชนเพื่อสร้างจิตสำนึกต่อตนเองเรื่องปัญหาขยะ จังหวัดน่าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ขยะให้ความรู้