ปาริฉัตร เสารางทอย
หน้าที่การเงิน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน การจัดทำปฎิทินขมุ