สาวิณี เสารางทอย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนไตรเขตฯ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน การจัดทำปฎิทินขมุ