สิริวิมล ภู่ภักดี
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Angle Words
ประวัติและผลงาน