ณัฐภัทร น้อยนาดี
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน EASY-CLIMB
ประวัติและผลงาน