ณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์
นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้เชี่ยวชาญ ใน ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4
เยาวชนแกนนำ ใน Sarapao Millionaire
เยาวชนแกนนำ ใน ทอ-ไอ-ยอ ไทย