จิดาภา เถรว่อง
Graphic design
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Secret Du Corps
ประวัติและผลงาน