ดุษฎี ศรีทองอ่อน
นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน DOGMATE
ประวัติและผลงาน