ปัญญ์ ปีติเจริญธรรม
Lead Programmer
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน Our Darkest Night
ประวัติและผลงาน

     
คลิกอ่านถอดบทเรียนของเยาวชน

­

Lead Programmer ผลงานเกม Our Darkest Night