ไอริณ ยุกตจรงค์
โปรแกรมเมอร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทอ-ไอ-ยอ ไทย
ประวัติและผลงาน
บุคคลที่คุณอาจสนใจ