พาซีย๊ะ ซีแต
แกนนำเยาวชนจิตอาสาเพื่อชุมชน จังหวัดสงขลา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน
  • ปัจจุบันเนื้องานที่ทำเป็นงานวิจัยที่ทำกับชุมชนอยู่แล้ว ทำงานกับชาวบ้าน เรียนรู้กับชาวบ้านในการแก้ปัญหาของชุมชน โดยใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือศึกษาข้อมูลในการหาวิธีการแก้ปัญหา สร้างกระบวนการเรียนรู้กับชุมชน ค้นหาทางออกอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน พร้อมทดลองแก้ปัญหา งานอาสาสมัครทั่วไป เช่น อาสาสมัคร Beach for Life
  • พี่เลี้ยงโครงการวิจัยชาวบ้าน
  • การเป็นโค้ช