คมศักดิ์ ชมภูวงษ์
ครูโรงเรียนไทรแก้ววิทยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน ทต.กันตวจระมวล