วีรยุทธ ภิกโญ
ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้แทนเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.ตรมไพร