ชัยสิทธิ แนวน้อย
กระบวนกรสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานตอนกลาง
ประวัติและผลงาน

อาจารย์ชัยสิทธิ แนวน้อย

วิทยากรสถาบันจัดการความรู้เกษตรกรรมยั่งยืนภาคอีสานตอนกลาง

"เมื่อเราได้วัตถุดิบมาต้องวิเคราะห์เพื่อมาทำเมนูอาหารให้ได้ เช่นเดียวกับงานของเราที่เมื่อได้ข้อมูลมาแล้ว ในทีมย่อมช่วยกันวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับการทำโครงการ"


เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT ทบทวนและยกระดับสมรรถนะของพี่เลี้ยงวิจัย 5 อปท. จังหวัดสุรินทร์ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย เฟรส 2 สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) .องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนกะยอมเฮาส์แอนด์รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนในเวทีได้ที่นี่