วิเชียร สอนจันทร์
วิทยากรมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสาน
ประวัติและผลงาน


อาจารย์วิเชียร สอนจันทร์ เติมเต็มความรู้ในเวที

1)เรื่องฟังเป็นเรื่องที่สำคัญ ถ้าฟังในช่วงเวลาจำกัด ควรฟังอย่างมีประเด็น ดึงเอาสาระสำคัญออกมา และควบคู่ไปกับการสื่อสารออกไป เมื่อรับฟังแล้วสื่อสารออกไปให้ได้เรื่องสำคัญ ต้องทำบ่อย ๆ ไม่อยากให้กังวลว่า ถูกหรือผิด

2)ความเป็นทีม นำลักษณะเด่นของสมาชิกในทีมมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน บางคนพูดเก่ง เห็นศักยภาพของแต่ละคนอยู่

­


เวทีการอบรมเชิงปฏิบัติการ TOT ทบทวนและยกระดับสมรรถนะของพี่เลี้ยงวิจัย 5 อปท. จังหวัดสุรินทร์ภายใต้การดำเนินงานของโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3 : ขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วยหลักการจัดการความรู้และกระบวนการวิจัย เฟรส 2 สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) .องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562 ณ เรือนกะยอมเฮาส์แอนด์รีสอร์ท อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี


ติดตามกิจกรรมขับเคลื่อนในเวทีได้ที่นี่