เพ็ญพักตร์ ผดุงสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมปรึกษา ใน อบต.ตรมไพร