ธรรมรักษ์ สำคัญยิ่ง
พี่เลี้ยง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียน

  • ·สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล
สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
- กลุ่มเยาวชนคนอาสา

- กลุ่มเยาวชนตำบลหนองอียอ

- ช่วยเหลืองานจิตอาสาในหมู่บ้านและช่วยเหลืองานต่างๆ ร่วมกับ อบต.
  • ·ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
- เลขานุการเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง จังหวัดสุรินทร์ - ได้ทำงานในจังหวัดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…ความใฝ่ฝันในอนาคต คือ อยากเป็นทหาร เพราะอยากทำตามความฝันและเดินตามรอยพ่อ

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเด็กและเยาวชนมาทำกิจกรรมจิตอาสามากขึ้น และช่วยเหลือพัฒนาหมู่บ้านมากขึ้น

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความรู้ด้านมวยไทย
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - มีความสามารถในการร้องเพลง
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล - หมู่บ้านต้องมีการพัฒนา โดยเกิดจากความช่วยเหลือในหมู่บ้านหรือช่วยกันทำงานต่างๆ ในหมู่บ้าน

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง ปี57

- ค่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ ปี57

- ค่ายเสวนาสภาเด็กและเยาวชน ปี57

- อบรม สคส. จังหวัดอุบลราชธานี ปี55

- ค่ายยุวโพธิชน 21 วัน ปี57

- ต้องการเรียนรู้เรื่องการกระตุ้นตัวเอง เพราะเป็นคนเนือยๆ อยากฝึกการพูดให้คล่องกว่านี้

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากเห็นเรื่องการเข้าค่าย การพัฒนาหมู่บ้านของเด็กและเยาวชน

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

­

…เสนอแนะให้เด็กและเยาวชนมาอบรมอย่างทั่วถึง เพราะบางคนไม่สนใจ จึงอยากให้ทุกคนมาค่ายบ้างถอดบทเรียนนายธรรมรักษ์ สำคัญยิ่ง