วรีรัตน์ สุขสบาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประวัติและผลงาน

ประวัติการทำงาน

  • ลูกจ้างโรงเรียน
  • ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตำบลกันตวจระมวล

­

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วรีรัตน์ สุขสบาย

นักวิจัย / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ทต.กันตวจระมวล จ.สุรินทร์


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
- -

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
- -

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

มีความฝัน คือ อยากมีร้านขนมเบเกอร์รี่เป็นของตนเอง

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและอยากให้เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบมีอาชีพไม่เป็นภาระของชุมชน ผู้ปกครอง

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

มีความรู้เรื่องงานด้านสารบรรณ

มีความรู้เรื่องงานสารบรรณ งานเอกสารตามหน้าที่ของตนเอง
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

มีทักษะในด้านการวาดภาพและการประดิษฐ์

มีความชอบในด้านการวาดภาพและงานประดิษฐ์
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

คิดว่ากิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้เด็กและเยาวชนเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆ มาก

-

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
-พ.ศ.2561ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตนเอง ชุมชนแม่ทา -

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการด้านต่างๆ ดังนี้

1.ทักษะการพูด การแสดงออก

2.อาชีพที่เยาวชนสนใจ

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

-

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง