ประวัติและผลงาน

­

นิดติยา เห็นสิน หรืออ๋าย ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นหนึ่งในเยาวชนแกนนำของเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่ได้มาเข้าร่วมค่าย 10 วัน ในครั้งนี้ เห็นความเปลี่ยนแปลงของตนเองชัดเจน จึงนำมาแชร์ให้ฟังกัน 

อ่านเรื่องราวฉบับเต็มได้ที่นี่ ถอดบทเรียน

­

­

 

­

­

­

­


เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเอง

"...ได้เรียนรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันกับต่างตำบล การรู้นิสัยของตนเอง การเรียนรู้เรื่องการตรงต่อเวลา ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองจากตื่นสายเป็นตื่นเช้าและขยันทำงานมากขึ้น..."

น.ส.นิดติยา เห็นสิน (อ๋าย) เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

­

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาภาวะการนำของแกนนำเด็กและเยาวชน: สร้างไฟฝันปั้นอุดมคติให้เบ่งบาน เป็นการจัดค่าย 21 วัน ...... ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการ จัดการความรู้และกระบวนจัยเพื่อท้องถิ่นมีเยาวชนแกนนำทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก ต.หนองอียอ อ.สนม และทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เข้าร่วมจำนวน 21 คน 

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง