ประวัติและผลงาน

­

­


­

เรียนรู้และนำไปปรับใช้

"...สิ่งที่ได้จากค่าย 21 วัน นำไปปรับใช้กับตัวเองให้มีความกล้าแสดงออกและกล้าที่จะเรียนรู้..."

น.ส.อภิสรา แก้วมาลา (เอม) เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาภาวะการนำของแกนนำเด็กและเยาวชน: สร้างไฟฝันปั้นอุดมคติให้เบ่งบาน เป็นการจัดค่าย 21 วัน 

...... 

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการ จัดการความรู้และกระบวนจัยเพื่อท้องถิ่นมีเยาวชนแกนนำทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก ต.หนองอียอ อ.สนม และทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เข้าร่วมจำนวน 21 คน
..........
โดยสถาบันยุวโพธิชน ร่วมกับสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) วันที่ 18 มีนาคม-7 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชาวดิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ชมกิจกรรมได้ที่ ชมกิจกรรมได้ที่นี่

­

­