วีรพล หมื่นราม
แกนนำตำบลหนองอียอเยาวชน
ประวัติและผลงาน


­

เอกสารถอดบทเรียน_PDF.pdf

­


­

­

โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4ภาค)

วีรพลหมื่นราม

.หนองอียอ จ.สุรินทร์

·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
กลุ่มเยาวชนหนองอียอ ช่วยงานชุมชน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
ทำงานกับเยาวชนมาตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึงปัจจุบัน ภูมิใจที่ได้เรียนการตัดผมจนสามารถประกอบอาชีพได้และได้เรียนช่างยนต์จนจบสามารถเป็นทุนชีวิตของตัวเองได้และสามารถเป็นทางเลือกในการใช้ชีวิต

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองมีธุรกิจของตัวเอง มีร้านตัดผม มีร้านซ่อมที่สามารถสร้างรายได้และสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ มีกิน มีเก็บ มีใช้สามารถอยู่ในชุมชนได้โดยไม่ต้องเป็นลูกจ้างใคร

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นน้องๆ ในชุมชนมีอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อยากให้น้องๆที่ขาดโอกาสและยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยง ได้ทำเรื่องราวดีๆ ให้กับชุมชนของตัวเองควรเข้าไปพูดคุยให้คำแนะนำ ชักจูง แล้วให้โอกาส

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

มีความเป็นผู้นำ สามารถเข้ากับคนในชุมชนได้

-
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

สามารถซ่อมจักรยานยนต์ได้ตัดผม ซ่อมรถได้

-
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

ความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากการล้มแต่เกิดจากการที่ไม่ยอมลุก

-

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- -

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กๆ รู้จักการเอาตัวรอดของการใช้ชีวิตในด้านอาชีพตามความถนัดและการสร้างรายได้ของตัวเองและสามารถมีอาชีพติดตัว

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

-