เบิ้ม สงนวน
ผู้ใหญ่บ้าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน • สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากเข้าร่วมโครงการวิจัย

"การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวผมคือ รู้จักการตั้งประเด็นคำถามหลัก คำถามรอง ไม่ใช้คำโต ไม่ตัดสินคน รู้ว่าสิ่งไหนควรพูดไม่ควรพูด ส่วนการเปลี่ยนแปลงในทีมคือ มีใจเพื่อส่วนรวม ทีมงานมีการพัฒนา สำหรับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนคือ เด็กให้เกียรติทุกคนที่มีอายุมากกว่าเขาหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงาน มีความเคารพนับถือมีสัมมาคาราวะ นี่คือภาพที่ออกมาให้เห็นได้ชัด แม้กระทั่งผมขับรถรับส่งนักเรียนทุกช่วง แต่ก่อนเขาไม่ได้ยกมือไหว้ผม ทุกวันนี้ ก่อนขึ้นรถเขาก็ไหว้ ลงรถเขาก็ไหว้ ซึ่งผมเชื่อว่าจากสิ่งที่พวกเขาตั้งใจทำส่งผลสะท้อนกลับมา พวกเราก็พยายามทำในสิ่งที่ดีให้ชุมชนได้เกิดขึ้น แล้วก็ภูมิใจทั้งตัวเอง ภูมิใจแทนทีมงาน และภูมิใจแทนชุมชน"


โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เบิ้ม สงนวน

ทีมวิจัย / ผู้ใหญ่บ้าน

ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


 • ·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
 • -ผู้ใหญ่บ้าน
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และดูแลหมู่บ้าน ชุมชน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
 • -การจัดค่ายครอบครัวชื่นสุขของเด็กและเยาวชนบ้านเมืองแก
 • -ที่ปรึกษาเด็กและเยาวชน
 • -นายกสมาคมพัฒนาการศึกษา โดยภาคประชาชนตำบลเมืองแก
 • -ชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 • -เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทำร่วมกัน
 • -เด็กและเยาวชนได้พัฒนาด้านการศึกษา
 • -ได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักและชอบ
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  (1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

  เชื่อว่าการพัฒนาอะไรก็ตาม ต้องพัฒนาคนก่อน ถ้าคนพร้อม ใจพร้อม ทุกอย่างจะเดินไปด้วยดี ในชีวิตการเป็นผู้นำ เรามีวิสัยทัศน์อยู่แล้วในด้านการพัฒนา เพื่อให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข และมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเพื่อชุมชน

  (2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

  อยากเห็นเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านมีกิจกรรมทำร่วมกันเป็นประจำ มีการพัฒนาด้านการศึกษา และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สิ่งที่ต้องทำคือให้คนในชุมชนได้มีบทบาทหน้าที่ทุกคน โดยใช้บุคลากรในชุมชุมที่มีอยู่

  (3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

  คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
  1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

  ด้านการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน

  • -มีประสบการณ์บางส่วนในด้านการพัฒนาชุมขน
  • -มีภาวะความเป็นผู้นำ
  2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

  มีความถนัดด้านการพูด

  • -เป็นพิธีกิรงานต่างๆในชุมชน
  3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

  เด็กและเยาวชนต้องมีความรู้ อ่านออกเขียนได้ และมีกิจกรรมทำร่วมกัน

  • -ชุมชนมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำ
  • -ชุมชนมีสมาคมพัฒนาด้านการศึกษา
  • -มีผู้นำและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

  (4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

  (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

  ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
  • -ตัวแทนบ้านเมืองแกสัมมนา ศึกษาดูงาน ที่ภาคใต้ (โครงการหลวง) ในการประกวดบ้านสวยเมืองสุข พ.ศ.2560
 • -ต้องการพัฒนาด้านทักษะการพูด
 • -เรียนรู้เรื่องวิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 • -พัฒนาด้านการทำงานวิจัย
 • (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถด้านการแสดงออกอย่างถูกต้อง มีความรู้ด้านภาวะการเป็นผู้นำ ด้านการดูแลครอบครัว ดูแลชุมชน มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน ด้านการทำงานเป็นทีม

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน


  -

  ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง