ประวัติและผลงาน

­

­

­


"ความกล้าหาญและการกล้าแสดงออก" เสียงสะท้อนจากเยาวชน

น.ส.ณัฐพร ทองสัมฤทธิ์ (แบ๋ม) เยาวชนจากทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาภาวะการนำของแกนนำเด็กและเยาวชน: สร้างไฟฝันปั้นอุดมคติให้เบ่งบาน เป็นการจัดค่าย 21 วัน ...... ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการ จัดการความรู้และกระบวนจัยเพื่อท้องถิ่นมีเยาวชนแกนนำทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จาก ต.หนองอียอ อ.สนม และทต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ เข้าร่วมจำนวน 21 คน
..........