อสมา ชัยฉลาด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประวัติและผลงาน

ถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

นางสาวอสมา ชัยฉลาด

ทีมวิจัย / ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อบต.หนองอียอ จ.สุรินทร์


 • ·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
 • -
 • -
 • (2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
  ทำงานด้านเด็กและเยาวชน 3 เดือน ได้เห็นเด็กและเยาวชนประสบความสำเร็จ สร้างอาชีพได้จริง
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  (1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

  มีแรงบันดาลใจอยากให้ชีวิตมีความสุข ให้ไปถึงจุดที่ตั้งเป้าหมายไว้

  (2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กและเยาวชนในตำบลมีคุณภาพ และเติบโต มีศักยภาพของสังคม เช่น การมีอาชีพในอนาคต เป็นประโยชน์แก่สังคม

  (3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

  คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
  1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

  -

  -
  2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

  -

  -
  3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

  -

  -

  (4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

  (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

  ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
  - -

  (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทางด้านชีวิต มีความสามารถในเรื่องประสบการณ์ชีวิต ให้เติบโตและมีความรู้จริง

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

  -