ทองสุข เสาวรส
สภาชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

ทองสุข เสาวรส

ทีมวิจัย / สภาชุมชน

ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
-อ.ส.ม.

-สภาชุมชน

-ดูแลทำความสะอาด

-แนะนำการดูแลสุขภาพ

-เข้าร่วมกิจกรรมของหมุ่บ้าน

-ช่วยงานในชุมชน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
ช่วยงานเยาวชนในด้านการให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเข้าค่ยครอบครัวชื่นสุข ภูมิใจที่ได้เห็นเด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก กล้าออกความคิดเห็น เป็นผู้นำที่ดี และชักชวนรุ่นน้องมาร่วมกิจกรรมในชุมชน

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากให้ชุมชนมีความสามัคคี เด็กและเยาวชนมีความสนใจกิจกรรมของหมู่บ้านมีความกล้าแสดงออก และความมั่นใจมากขึ้นรวมถึงเป็นคนดีของพ่อแม่และสังคม

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ควรปลูกฝังจิตใจเด็กและเยาวชนอย่างสม่ำเสมอ

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ ด้านการประชาสัมพันธ์ ประสานงาน มีจิตอาสา
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ ติดต่อประสานงาน
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล -

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- อบรมเรื่องยาเสพติด

- อบรมเรื่องโภชนาการของผู้สูงอายุ

- อบรมการดูแลผู้สูงอายุ

-

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กในและเยาวชนมีภาวะผู้นำ

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

อยากให้มีการจัดเวทีสัมมนาของเด็กและเยาวชน