วงศกร สิทธิ
เยาวชนแกนนำ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์

ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2561


  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…อยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดา

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเด็กในหมู่บ้านมีความร่วมมือในชุมชนมากกว่าที่ผ่านมา

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความรู้เกี่ยวกับงานช่าง ประเภทช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างยนต์ โดยสามารถถอดและประกอบได้
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - มีความความสามารถในการตีกลองและตีฉิ่ง
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล - อยากให้ชุมชนอบอุ่น มีอะไรช่วยเหลือกัน

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายยุวโพธิชน 30 เม.ย.-11 พ.ค. 61 - ต้องการเพิ่มทักษะภาวะความเป็นผู้นำ ทักษะการพูดและการแสดงออก
  • ·ข้อมูลทั่วไปของครอบครัว

(1)ชื่อ-นามสกุลบิดา (พ่อ) นายประสบ สิทธิ ชื่อเล่น ประสบ

อาชีพ รับจ้าง ที่อยู่41/1 หมู่ 4 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

(2)ชื่อ-นามสกุลมารดา (แม่) นางนภา สิทธิ ชื่อเล่น แสน

อาชีพ ทำนา ที่อยู่ 41/1 หมู่ 4 ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

บทบาท/ตำแหน่งในชุมชน เป็นสมาชิกสภาหมู่บ้าน อาสาสมัครชุชน

(3)รายชื่อและจำนวนบุตร

คนที่ 1 นายวุฒิชัย พงภักดี

คนที่ 2 นายบัณฑิต สิทธิ อายุ 20 ปี

คนที่ 3 นายวงศกร สิทธิ อายุ 17 ปี