วิรัตน์ อุดหนุน
สภาชุมชน ผู้นำชุมชนหมู่ 3
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

วิรัตน์ อุดหนุน

ทีมวิจัย / สภาชุมชน

ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
-อ.ส.ม.

-กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีเมืองแก

-สภาชุมชน

-ดูแลครัวเรือนในเขตรับผิดชอบ

-ผู้ประสานงานกลุ่ม/เลขากลุ่ม

-ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
ได้ทำงานร่วมกับเด็กและเยาวชนในค่ายครอบครัวชื่นสุข -ได้รู้และเข้าใจถึงความต้องการของเด็กและเยาวชน

-ได้ถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับเด็กๆ

-ได้ช่วยชี้แนะให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเอง

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากทำแปลงเกษตรที่มีให้เป็นอาณาจักรที่สมบูรณ์มีความสามารถพึ่งพาตนเองได้เต็มที่โดยมีแรงบันดาลใจมาจากพ่อคำเดื่องพระครูพิพิธประชานาถ

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นเด็กๆ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้และพัฒนาชีวิตของตนให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงส่งเสริมเรื่องการแสวงหาความรู้ การใฝ่เรียนรู้ เชื่อในความสามารถของตน

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

ด้านการเกษตร เช่น ปลูกผัก เลี้ยงวัว

-มีพื้นที่

-มีเมล็ดพันธ์ /ตลาด/แหล่งน้ำ

-มีแปลงหญ้า/แม่พันธุ์วัวหลายสิบตัว

2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

เพาะพันธุ์พืชผัก ดูแลวัว

-สามารถเพาะผักที่อยากให้งอกงามและดูแลจนเติบโตได้

-ทำวัควีน/บำรุง/ถ่ายพยาธิให้วัวได้

-มีความรู้เรื่องการผสมพันธุ์วัว

3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

ทุกกิจกรรมถือเป็นเรื่องที่ดีหากมีกิจกรรมบ่อยๆ จะได้เรียนรู้ด้วยกันมากขึ้น

-ชุมชนมีความพร้อมเพรียงให้ความร่วมมือดี

-มีกลุ่มองค์กรหลายแห่งให้การสนับสนุน

-มีองค์กรของเด็กและเยาวชน

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
-อบรมเกษตรปราณีตในพื้นที่จำกัด พ.ศ.2558

-อบรมการจัดการโรงเห็ด พ.ศ.2559

-อบรมการบริหารฟาร์มวัว พ.ศ.2559

-อบรมยังสมาร์ทฟาร์ม เกษตรปราดเปรื่อง พ.ศ.2561

-ต้องการเรียนรู้เรื่องพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่

-ต้องการเรียนรู้เรื่องการแปรรูป/ การตลาด

-ต้องการเรียนรู้เรื่องการนำเสนอทางโซเชียล

-ต้องการเรียนรู้การเข้าหาแหล่งทุน

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กและเยาวชนมีการแสวงหาความรู้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเข้าใจในความเป็นตัวตนของเรารวมถึงทักษะด้านการนำเสนอตัวเอง การแสดงออกของตนเอง

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

ควรมีกิจกรรมที่เป็นฐานกาย คือ ให้เด็กได้ใช้ร่างกายให้มาก เขาจะสนุกและเรียนรู้ได้ดีทำให้เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาที่มีในการแสดงออกให้เต็มที่