สมหมาย รักษ์ชอบ
สภาผู้ชุมชน หมู่ 3
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

­

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สมหมาย รักษ์ชอบ

ทีมวิจัย / สภาชุมชน

ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
ก.บ.หมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้าน

สภาชุมชน

ติดตามนี้

ร่วมกิจกรรมของหมู่บ้าน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
รู้สึกว่าทำงานกับเด็กยากมาก แต่ทำใจ และใจเย็นต้องมีความพยายามเข้าใจเด็ก ภูมิใจที่ได้เห็นเด็กและเยาวชนรู้จักช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือ ตา ยาย พ่อ แม่

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากให้เด็กมีความรับผิดชอบการงานที่ได้รับมอบหมาย เวลามีปัญหาหันหน้ามาคุยกัน ปรึกษาหารือกัน

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นเด็กและเยาวชนเป็นคนดี ช่วยเหลืองานชุมชนมากขึ้น

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

มีความรู้เรื่องทอผ้าไหม ทำขนม ทำกับข้าว

ช่วยงานในชุมชน
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

ทักษะการทำกับข้าว

ทำกับข้าวเวลามีงานในชุมชน
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

การทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีมาก ทำให้เด็กรู้จักคิด รู้จักทำ รู้จักช่วยงาน

ช่วยพูดคุยแนะนำคนในชุมชน

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ดูงานที่แม่ทา ได้เห็นชุมชนรวมกลุ่มและสามัคคีกันมาก อยากเพิ่มเติมเรียนรู้ในทุกเรื่อง เพื่อจะได้พัฒนาตนเอง

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กในและเยาวชนมีอาชีพ ไม่สร้างปัญหาสังคม

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

อยากให้ผู้ปกครองดูแลลูกหลานมากขึ้น ไม่ตามใจมากเกินไป ให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง