สำราญ ลักขษร
สภาชุมชน ผู้นำชุมชนหมู่ 3
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สำราญ ลักขษร

ทีมวิจัย / อ.ส.ม.


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
กลุ่ม อ.ส.ม.

กลุ่มเกษตรอินทรีย์

กรรมการกองทุนเงินล้าน

กรรมการหมู่บ้าน

ส่งเสริมด้านสุขภาพ เยี่ยมผู้สูงอายุพร้อมเด็กและเยาวชน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
รู้สึกว่าทำงานกับเด็กยากมาก แต่ทำใจ และใจเย็นต้องมีความพยายามเข้าใจเด็กให้มากว่าเขาต้องการอะไร ภูมิใจที่ได้เห็นเด็กและเยาวชนในปัจจุบันรู้จักช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นกล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากให้เด็กๆ เป็นเยาวชนที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายให้รู้จักรักสามัคคีในหมู่คณะมีปัญหาก็หันหน้าคุยกัน ปรึกษากัน ช่วยกันหาทางออกร่วมกัน

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นเด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ

สนใจในที่ทำและรับผิดชอบ ชอบทำการเกษตร เลี้ยงกระบือ

มีศักยภาพที่ดี จิตใจดี ไม่เห็นแก่ตัว เป็นแบบอย่างในครอบครัวและชุมชน ช่วยงานในชุมชนมาตลอด
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ

ทักษะการทำเกษตร

การดูแลผู้สูงอายุ และให้ความรู้แนะนำเรื่องสุขภาพ
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล

เด็กและเยาวชนขาดความมั่นใจในตัวเอง

เด็กมีศักยภาพที่ดี แต่ยังขาดความกล้าแสดงอก ภาวะการเป็นผู้นำ

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ดูงานปลูกผักแปลงรวม

- อบรมการเกษตร ทำปุ๋ยอินทรีย์ ทำน้ำหมัก

อยากเพิ่มเติมเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานอาชีพหาประสบการณ์เพื่อที่จะได้ใช้กับตัวเอง และเพื่อแนะนำลูกหลานต่อไป

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กในชุมชนมีศักยภาพที่ดี เป็นแกนนำที่จะได้สืบสานยังรุ่นต่อไป

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

อยากให้มีโครงการให้เด็กมีกิจกรรมร่วมกันมีการอบรมด้านการเป็นผู้นำด้านการปฏิบัติตัวด้านจัดหาอาชีพตามที่เด็กต้องการ