อัจฉรา ใจใหญ่
เยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

ค่ายถอดบทเรียนโครงงานคนรุ่นใหม่ส้างสรรค์ชุมชน

วันที่ 24-26 สิงหาคม 2561

ณ พีรดา ริเวอร์วิว รีสอร์ท อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี


บันทึกจากเวที

1.ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง

"อยากเป็นครู เพราะจะได้ช่วยสอนให้ทุกคนได้มีความรู้"

2.ความมุ่งหวังต่อเด็กและเยาวชนของชุมชน

"อยากชักชวนเด็กๆ และเยาวชนให้เข้าร่วมทุกกิจกรรมที่หมู่บ้านจัดขึ้น"