เยาวลักษณ์ งามขำ
ประธานชุมชน , สภาผู้นำ หมู่ 3
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

เยาวลักษณ์ งามขำ

ทีมวิจัย / อ.ส.ม.

ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
กองทุนหมู่บ้าน

กรรมการหมู่บ้าน

ชมรมผู้สูงอายุ

อ.ส.ม.

สภาชุมชน

เลขานุการ

ช่วยงานในชุมชน

จิตอาสา/พี่เลี้ยง

ดูแลความสะอาด ป้องกันโรคที่เกิดขึ้น

ช่วยงานในชุมชน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
ช่วยงานเกี่ยวกับผู้นำชุมชนให้เด็กมีความรู้ ความกล้าแสดงออก เป็นผู้นำที่ดี เห็นเด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก กล้าออกความคิดเห็น เป็นผู้นำที่ดีของเยาวชน และชักชวนรุ่นน้องมาร่วมกิจกรรมในชุมชน สามารถมีภาวะผู้นำได้

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

อยากเห็นเด็กและเยาวชนเป็นผู้นำที่ดีของชุมชนอนาคตคิดว่าบ้านเมืองแกของเราจะเป็นหมู่บ้านต้นแบบในทุกๆ เรื่อง

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากเห็นเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเป็นแกนนำที่ดีทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชุมชนในเรื่องเยาวชน

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ มีทักษะในการเก็บบันทึก จับประเด็น ประชาสัมพันธ์ จิตอาสา
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ มีความถนัดในการเก็บบันทึก
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล คาดหวังว่าเด็กมีภาวะความเป็นผู้นำได้

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
อบรมแกนนำ ผู้สูงอายุ

อบรมยาเสพติด

อบรมการป้องกันโรคที่ไม่ติดต่อ

-

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการใช้สื่อ การวางแผนโครงการ

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

อยากให้มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนในชุมชน