ประเสริฐ วิเศษพงศ์
ผู้ใหญ่บ้าน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน