สุรินทร์ อยู่ดีรัมย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน

งานวิจัยเป็นศาสตร์ที่ทำให้รู้ลึก รู้จริงในสิ่งที่อยากรู้ เมื่อเรานำงานวิจัยมาเกี่ยวข้องกับเนื้องานทำให้เราเกิดความชัดเจนในงานขึ้น

สุรินทร์ อยู่ดีรำ บอกว่า การเข้ามาร่วมงานกับชุมชนในฐานะนักถักทอชุมชนในครั้งนี้ทำให้เข้าได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์หลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานวิจัย และการเก็บข้อมูลของชุมชน

“ก่อนหน้านี้เราขาดกระบวนการในการในการจัดการ ทำให้เขายังวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิม ๆ ปัญหาเดิม ๆ พองานวิจัยเข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ทำให้เราสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานคือ การยอมรับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งไหนที่เราทำแล้วเราว่ามันไม่ดี ไม่เกิดการพัฒนา ไม่ต่อยอดอะไร เราต้องศึกษาหาความรู้ต่อ”

---------------------

นายสุรินทร์ อยู่ดีรำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ