ปราโมทย์ จันทร์เขต
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสลักได
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน อบต.สลักได