พุทธมาศ โพธิ์หิรัญ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได