อภิสราภรณ์ นิยมชอบ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได