ปรเมศร์ ปรึกษาดี
มัธยมศึกษาตอนต้น
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.สลักได