รุ่งราวี จำปาดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ทีมที่ปรึกษา ใน อบต.สลักได