วิโรชน์ สมานวัน
ครูโรงเรียนบ้านตะแบก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.สลักได