สาโรจน์ เที่ยงตรง
นักพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน

­

“งานวิจัย ช่วยกระตุ้นให้ผมใฝ่รู้ นำไปสู่การกล้าแสดงออก กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ”

สาโรจน์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน บอกว่า ที่ผ่านมาการทำงานของเขาจะมีปัญหาซ้ำ ๆ เหมือนเดิมทุกครั้ง แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันติดขัดตรงไหน แต่พอนำเครื่องมือมาใช้ เราจะดูเลยว่ามีปัญหาตรงไหนแล้วจดบันทึกไว้ พอคราวต่อไปรู้แล้วว่ามีปัญหาตรงนี้นะ เราก็เริ่มแก้ตรงนี้ มันอาจแก้จะไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์หรอก แต่อย่างน้อยเราก็ได้ปรับแก้ตรงนี้แล้วให้มันดีขึ้น เพราะงานวิจัยมากระตุ้นให้เขาเป็นคนใฝ่รู้ กระทั่งนำไปสู่การพูดคุย แลกเปลี่ยน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

--------------------------

สาโรจน์ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สาโรจน์ เที่ยงตรง

ทีมวิจัย / นักพัฒนาชุมชน

อบต.สลักได จ.สุรินทร์


·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
ชมรมผู้สูงอายุตำบลสลักได พัฒนาส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลสลักได มีการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในพื้นที่

·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

-

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

อยากให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมที่มีรายได้

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ -
2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ -
3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล -

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- -

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

-

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

-