นันทนะ บุญสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.สลักได
ประวัติและผลงาน

­

“เดิมเราไม่มีชุดความรู้ เลยไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร ทำแค่ให้เสร็จไป แต่กระบวนการวิจัยฝึกให้คิดออกแบบการทำงาน ทำกับใคร เป้าหมายคืออะไร ทำให้งานที่ทำละเอียดขึ้น”

จากเมื่อก็ทำงานให้เสร็จ ๆ ไป ไม่สามารถคลี่งานของตัวเองออกมาได้ ทำงานแบบเดิมซ้ำ ๆ แต่กระบวนการวิจัยทำให้ต้องคิดออกแบบเครื่องมือการทำงานว่ามีกิจกรรมอะไร มีแผนอย่างไร กิจกรรมนี้ทำแล้วดีหรือไม่ดีอย่างไร กิจกรรมนี้ทำกับใคร เป้าหมายคืออะไร ทำให้สามารถแยกแยะงานได้ละเอียดขึ้น

-------------------------------

นันทนะ บุญสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน