สุเนตร ประทุมขวัญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.หนองอียอ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน